نشريات الکترونيکي

 

 

 

برق و انرژي

 

مشخصات نشريه 

لينک 

تصوير

مشخصات نشريه: 
عنوان: مجله مهندسي برق
رتبه علمي: علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
دوره انتشار: فصلنامه

http://tjee.tabrizu.ac.ir

 4.jpg    

مشخصات نشريه:
عنوان: فصلنامه انرژي ايران
رتبه علمي: فصلنامه داراي رتبه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
دوره انتشار: فصلنامه 

http://necjournals.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران
رتبه علمي: علمي - پژوهشي (علوم انساني)
دوره انتشار: فصلنامه 

http://jiee.atu.ac.ir

 

مشخصات نشريه: 
عنوان: دو فصلنامه انرژي هاي تجديدپذير و نو 
رتبه علمي: علمي - ترويجي (فني مهندسي)
دوره انتشار: دوفصلنامه 

http://www.jrenew.ir

 

مشخصات نشريه: 
عنوان: فصلنامه مهندسي و مديريت انرژي
رتبه علمي: علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
دوره انتشار: دوفصلنامه

http://energy.kashanu.ac.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: پژوهش هاي سياستگذاري و برنامه ريزي انرژي
رتبه علمي: علمی-پژوهشی(علوم-انساني)
دوره انتشار: فصلنامه

http://epprjournal.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران 
رتبه علمي: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: دو فصلنامه

http://ieijqp.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان:  ستبران
رتبه علمي:
دوره انتشار‌: ماهنامه

http://www.ieis.ir/fa-Downloads-284.html

 

 

 

 

آب، آب و فاضلاب، خاک و آبياري

 

مشخصات نشريه 

 لينک

تصوير

مشخصات نشريه:
عنوان: مجله تحقيقات منابع آب ايران
رتبه علمي: علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
دوره انتشار: فصلنامه

 

 

 

مشخصات نشريه:
عنوان: محیط‌زیست و مهندسی آب
رتبه علمي:
دوره انتشار: فصلنامه

http://www.jewe.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: مجله آب و فاضلاب
رتبه علمي: علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
دوره انتشار: دوماهنامه

http://www.wwjournal.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: مجله پژوهش آب ايران
رتبه علمي: علمي - پژوهشي (کشاورزي)
دوره انتشار: فصلنامه

http://journal.sku.ac.ir/IWRJ/Fa

 

مشخصات نشريه:
عنوان: نشریه حفاظت منابع آب و خاک
رتبه علمي: علمی – پژوهشی
دوره انتشار: سالانه

http://wsrcj.srbiau.ac.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: علوم و مهندسي آبياري
رتبه علمي: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: سالانه

http://jise.scu.ac.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاک
رتبه علمي: معتبر علمی- پژوهشی
دوره انتشار: سالانه

http://jwsc.gau.ac.ir

 

مشخصات نشريه:

عنوان: مجله تحقیقات آب و خاک ایران

رتبه علمي: علمی - پژوهشی
دوره انتشار:

https://ijswr.ut.ac.ir

 


 

اقتصاد
 

مشخصات نشريه 

لينک 

تصوير

مشخصات نشريه:
عنوان: فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي
رتبه علمي: علمي - پژوهشي (علوم انساني)
دوره انتشار: فصلنامه

http://qjerp.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران
رتبه علمي: علمي - پژوهشي (علوم انساني)
دوره انتشار: فصلنامه

http://ijer.atu.ac.ir

 

مديريت

 

 

 

مشخصات نشريه 

لينک 

تصوير

شخصات نشريه:
عنوان: فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات
رتبه علمي: علمي - پژوهشي (علوم انساني)
دوره انتشار: فصلنامه

https://jitm.ut.ac.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: فصلنامه بهبود مديريت
 رتبه علمي: علمی-پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه

http://www.behboodmodiriat.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
 رتبه علمي: علمی-پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه

http://istd.saminatech.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: مدیریت دولتی دانشگاه تهران
 رتبه علمي: علمی-پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه‌

https://jipa.ut.ac.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: فصلنامه علوم مدیریت ایران
رتبه علمي: علمی و پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه

http://journal.iams.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: مطالعات مديريت بهبود و تحول
رتبه علمي: علمی و پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه

http://jmsd.atu.ac.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: پژوهش هاي مديريت منابع سازماني
رتبه علمي: علمی و پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه

http://ormr.modares.ac.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: پژوهش هاي مديريت راهبردي
رتبه علمي:
دوره انتشار: دوفصلنامه

http://smr.journals.iau.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: نشریه مدیریت بحران
رتبه علمي: علمی و پژوهشی
دوره انتشار: دوفصلنامه

http://www.joem.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: مديريت بر آموزش سازمان ها
رتبه علمي: علمی- پژوهشی
دوره انتشار: دو فصلنامه

journalieaa.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: شريف؛ مهندسي صنايع و مديريت
رتبه علمي: علمی و پژوهشـی
دوره انتشار: فصلنامه

http://sjie.journals.sharif.edu

 

 

فني - مهندسي 

 

مشخصات نشريه 

لينک 

تصوير

مشخصات نشريه:
عنوان: نشريه منادي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا)
رتبه علمي: علمي – ترويجي (فني مهندسي)
دوره انتشار: فصلنامه

http://monadi.isc.org.ir

 

مشخصات نشريه:
عنوان: شريف؛ مهندسي عمران
رتبه علمي: علمی و پژوهشـی
دوره انتشار: فصلنامه

http://sjce.journals.sharif.edu

مشخصات نشريه:
عنوان: شريف؛ مهندسي مکانيک
رتبه علمي: علمی و پژوهشـی
دوره انتشار: فصلنامه

http://sjme.journals.sharif.edu

 

 

 ساير نشريات الکترونيکي

 

http://www.asreertebat.com

هفته نامه عصر ارتباط

http://ejournal.sums.ac.ir/80/index.html

نشريه الکترونيکي سيب؛ دانشگاه علوم پزشکي شيراز

http://www.zanrooz.com

مجله اینترنتی زن روز

http://www.gooyait.com/

مجله اینترنتی گویا آی تی

http://tech24.ir

مجله اينترنتي موبايل و تكنولوژي

http://dowran.ir

دوران؛ ماهنامه الکترونیکی تاریخ معاصر ایران

http://doctoreman.ir

مجله الکترونیکی سلامت

http://www.daneshmandonline.ir/users/index.aspx

ماهنامه الکترونیکی علمی، فنی دانشمند