مراکز تحقيقاتي ايران

 
 
http://www.nri.ac.ir/default.aspx?lng=fa پژوهشگاه نیرو
http://www.merc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی
http://www.iies.ac.ir موسسه مطالعات بین المللی انرژی
http://www.caspianstudies.com موسسه مطالعات دریای خزر
http://www.srtc.ac.ir پژوهشکده آمار ایران
http://www.risstudies.org پژوهشکده مطالعات راهبردی
http://www.ripi.ir/lang/index.php پژوهشگاه صنعت نفت
http://www.ries.ac.ir پژوهشكده علوم زمین
http://www.aeoi.org.ir پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
http://www.irandoc.ac.ir پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
http://www.irtci.com/documents/document/0/11586/Tourism-and-Recreational-Centers-Organization-Of-tde-I-R-IRAN.aspx مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
http://www.ipm.ac.ir مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
http://www.bhrc.ac.ir/portal مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
http://www.itrc.ac.ir مرکز تحقیقات مخابرات ایران
http://geophysics.ut.ac.ir/Fa موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران
http://www.jdsharif.ac.ir پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی
http://www.srrf.net بنیاد پژوهشی رباتیک و هوش مصنوعی سپنتا
http://www.kstp.ir/pages/default.aspx علم و فناوری خراسان
http://rie.ir/index.aspx?siteid=75&pageid=278 پژوهشکده تعلیم و تربیت
http://www.isca.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=246f2429-c241-4bfc-be50-a28405dae7f8 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
http://www2.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx  
http://news.iict.ac.ir پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
http://www.iran-art-research.com مرکز مطالعات و تحقیقات هنری
http://ulturestudies.com دفتر پژوهشهای فرهنگی
http://www.dsrc.ir پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
http://www.irphe.ir موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی