دستورالعمل استفاده از مركز

دستورالعمل استفاده از مرکز


ماده 1. تعاریف

سازمان: وزارت نیرو- حوزه ستادی

مدرک: هر گونه مواد کتابخانه ای اعم از کتاب، گزارش های فنی – مهندسی، استاندارد، پایان نامه، نشریات ادواری، فیلم، عکس, لوح فشرده و مانند آن است و یا به عبارتی دیگر، اثری که اطلاعات معینی در آن ثبت شده باشد.

مرکز: مرکز اطلاعات علمی، اسناد و کتابخانه وزارت نیرو

خدمات کتابخانه: امانت مدارک،دسترسی به منابع و مواد کتابخانه ای، خدمات مرجع،استفاده از سالن مطالعه، استفاده از خدمات رایانه ای، مواد دیداری و شنیداری.


ماده 2. استفاده کنندگان

گروه های ذیل می توانند با رعایت مقررات از خدمات مرکز استفاده نمایند.

گروه اول: کارکنان وزارت نیرو اعم از اینکه عضو کتابخانه باشند یا نباشند می توانند با رعایت مقررات از کتابخانه استفاده نمایند.

گروه دوم: کارکنان شرکت های تحت پوشش با ارائه کارت کارمندی.

گروه سوم: افراد خارج از سازمان:

 • دانشجویان با ارائه معرفی نامه و یا کارت دانشجوئی معتبر.
 • اعضاء هیئت علمی با ارائه کارت شناسایی.
 • کارکنان شرکتهای خصوصی و مهندسین مشاور با ارائه معرفی نامه.

ماده 3. شرایط عضویت

گروه اول: کارکنان رسمی و قراردادی وزارتخانه با ارائه آخرین حکم کارگزینی به انضمام یک قطعه عکس.

گروه دوم: کارکنان غیر رسمی و غیر قراردادی با ارائه معرفی نامه از اداره کارگزینی به انضمام یک قطعه عکس.

گروه سوم: کارکنان شرکتهای تابعه با عضویت کتابدار شرکت مربوطه از خدمات کتابخانه ای بهره مند خواهند شد.

تبصره 1: تکمیل برگه های عضویت توسط متقاضیان الزامی است.


ماده 4. مدت عضویت

 • کارکنان رسمی سازمان به طور دائم.
 • کارکنان قراردادی و غیر رسمی تا پایان قرارداد.
 • کلیه اعضا موظفند در پایان خدمت اداری با این مرکز تسویه نمایند.

ماده 5. امانت

 • مدارک فقط به اعضاء امانت داده می شود.
 • هر عضو می تواند در هر بار 3 مدرک امانت بگیرد.

تبصره 1: مدت امانت برای کتاب و گزارش 14 روز و برای لوح های فشرده و نوار ویدئویی به مدت 5روز می باشد.

تبصره 2: منابع مرجع مانند: واژه نامه ها، دائره المعارفها، مجموعه قوانین و ...  امانت داده نمی شوند.

تذکر: منابع مرجع صرفا" در مواقع لزوم با رعایت تبصره 5 این ماده امانت داده خواهند شد.

تبصره 3: سایر مدارک مانند پایان نامه ها، مدارک محرمانه، نشریات ادواری امانت داده نمی شوند.

تبصره 4: اگر مدرکی بیش از یک متقاضی یا درخواست کننده داشته باشد کتابدار مسول میز امانت می تواند مدت امانت را کاهش دهد.

تبصره5: منابع مرجع ( موضوع تبصره 2 این ماده) و نشریات ادواری از پایان ساعت اداری روز چهارشنبه تا ساعت 30/8 روز شنبه فقط به اعضاء امانت داده می شود.

تبصره 6: اگر مدرک مورد نیاز درخواست کننده در امانت عضو دیگری باشد می تواند ضمن هماهنگی با مسئول میز امانت در لیست رزرو قرار گیرد.


ماده 6. جریمه

اعضایی که مدارک امانت گرفته شده را در موعد مقرر به مرکز پس ندهند و یا آنرا مفقود نمایند به ترتیب ذیل مشمول پرداخت جریمه خواهند شد.

 • هرگاه عضو کتابخانه مدرکی را گم کند باید عین مدرک را خریداری و تهیه نماید و بهای آماده سازی آن را بپردازد.
 • در صورتیکه امکان تهیه مدرک برای امانت گیرنده وجود نداشته باشد، ملزم است بهای آن را به نرخ روز به اضافه بهای آماده سازی پرداخت کند.

مبلغ دریافتی برای خرید و یا جایگزین نمودن مواد کتابخانه ای صرف خواهد شد.


ماده 7. خدمات تکثیر

 • اعضاء کتابخانه می توانند با تحویل برگه A4 به میزان دو برابر درخواست، از مدارک کپی تهیه نمایند.
 • سایر مراجعه کنندگان:

الف) دانشجویان با پرداخت 200 ریال برای هر برگ یک رو می توانند از خدمات کپی بهره مند شوند.
ب) تعیین هزینه تکثیر از منابعی مانند نقشه ها، اطلسها و ... که نیاز به آماده نمودن آن  در خارج از سازمان می باشد ، با مسئول میز امانت خواهد بود.


ماده 8. خدمات رایانه ای

 • هزینه تهیه فهرستهای رایانه ای به صورت کتابشناسی از پایگاههای اطلاعاتی ( مقاله، کتاب و ...) هر برگ 100  ریال می باشد.
 • هزینه ذخیره سازی فهرستها بر روی هر لوح فشرده 5000  ریال می باشد.

ماده 9. ساعت کار کتابخانه

 • بخش امانت مرکز از روز شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 16 پاسخگوی مراجعین خواهد بود.

ماده 10. مقررات سالن مطالعه کتابخانه

   - انجام کارهای مغایر با محیط کتابخانه از قبیل استعمال دخانیات و عدم رعایت سکوت توسط استفاده کنندگان ممنوع می باشد.

این دستورالعمل در 10 ماده و 7 تبصره تنظیم و به تصویب رسیده است.

نشانی مرکز: تهران – خیابان ولی عصر – ابتدای بزرگراه نیایش – روبروی درب جنوبی پارک ملت – ساختمان وزارت نیرو – طبقه همکف – مرکز اطلاعات علمی ، اسناد و کتابخانه - صندق پستي: 1996833611  

تلفن:   81606541 - 81606544

پست الكترونيكي:  libmoe@moe.gov.ir  

وب سايت:            http://lib.moe.gov.ir