10 روندي که در سال 1401 و پس از آن در بي ثباتي محل کار نقش دارند

10 روندي که در سال 1401 و پس از آن در بي ثباتي محل کار نقش دارند

1401/01/31

ماهنامه شبکه  فروردين 1401
تحولات بزرگ در دنياي اشتغال و کار