بزرگراه هاي اطلاعاتي

 

http://www.ricest.ac.ir مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز
http://www.isc.gov.ir نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی (ISC)
http://www.sid.ir پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)
http://www.did.ir کتابخانه دیجیتالی دید
http://www.iran.ir/home درگاه خدمات الکترونیکی ایران
http://www.wdl.org/en کتابخانه دیجیتالی جهانی
http://en.childrenslibrary.org کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان
http://www.ricest.ac.ir مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز