آدرس: تهران – خيابان ولي عصر – ابتداي بزرگراه نيايش – روبروي درب جنوبي پارک ملت – ساختمان وزارت نيرو –  طبقه همکف
کد پستي: 1996833611
نمابر: 81606524
رايانامه:
Libmoe@moe.gov.ir * libcirc@moe.gov.ir