فهرست منابع اطلاعاتي نوزدهمين نمايشگاه كتاب و منابع چندرسانه اي
1398/05/15
فهرست منابع اطلاعاتي عرضه شده در نوزدهمين نمايشگاه کتاب و منابع چند رسانه اي تير ماه 1398 به شرح پيوست قابل بهره برداري است.