از صفر به يك

از صفر به يك

1399/02/27

آموزه هايي براي موفقيت شركتهاي نوپا (استارت آپ ها)، يا ساختن آينده